Грижата за околната среда и опазването на прекрасната природа на България са наша всекидневна задача. Водена от това разбиране, компанията е инвестирала през годините значителни средства в различни екологични проекти.

Инвестирахме в изграждането на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди

Централата покрива 1/2 от общото консумирано количество електроенергия и същевременно спестява 1.470 метри тона еквивалент на въглероден двуокис на година, което съответства на 37.565 новозасадени дървета. Проектът е част от дългосрочната инвестиционна програма на компанията и е в изпълнение на политиката към устойчиво развитие и зелена икономика.

Разработихме иновативна система за енергиен мониторинг на всички машини, работещи с пара.

Така допринесохме за устойчивото развитие на фирмата като намалихме потреблението на първична енергия с над 30% и подобрихме значително своята енергийна ефективност. Освен това контролираме постоянно потреблението на всички ресурси, както и емисиите във въздуха.

Рециклиране

В специално пригоден цех събираме, сортираме и пакетираме над 95% от нашите отпадъци от текстил, хартия и пластмаса и ги продаваме като суровина за рециклиращата индустрия.

Пречиствателна станция

В собствената ни пречиствателна станция отпадните води от нашата апретура се пречистват по механичен, химичен и биологичен път и постоянно се контролират за остатъчни вещества.

продължи към Галерия