ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Въведение

Настоящият уебсайт е притежание на групата предприятия „Пирин-Текс” (наричана по-долу ГРУПАТА „ПИРИН – ТЕКС”), включваща „Пирин-Текс” ЕООД, „Пирин-Текс Продакшън” ЕООД, „Пирин-Текс Сървиз” ЕООД, „Пирин-Текс Трейдинг” ЕООД.

ГРУПАТА „ПИРИН-ТЕКС” гарантира в максимална степен защитата на личните данни на потребителите на интернет страницата си. Водени от желанието си процесът за обработка на личните данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас, на основа на българското законодателство в областта на защитата на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016 / 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни и свободно движение на такива данни (GDPR) разработихме настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу Политика за поверителност). С нея се регулира обработването на лични данни на потребителите на нашия уебсайт www.pirintex.com.

Политиката за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни или друго относимо законодателство. Тя има за цел да Ви помогне да разберете каква информация събираме, защо го правим и какви права имате.

Моля, прочетете тази Политика преди да използвате сайта ни!

1. Кой обработва и как се съхраняват за личните Ви данни? Как да се свържете с нас?

Предприятията от групата „Пирин-Текс” обработват лични данни в качеството си на администратори на лични данни.

Регламент (ЕС) 2016 / 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. (GDPR):

 1. „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 2. „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Събраните от потребителите на сайта лични данни се съхраняват в електронен формат и/или на хартиен носител. Личните данни в електронен формат се подържат в база данни на сървъри в охраняем обект. Сървърите са защитени с пароли и инсталиран антивирусен софтуер. Достъп до личните данни имат само служителите, които имат нужда от такъв достъп при изпълнение на служебните си ангажименти. С цел ограничаване на неправомерно използване на данните достъпът е защитен посредством определяне на нива на достъп и пароли.

ГРУПАТА „ПИРИН ТЕКС” не предоставя лични данни на трети лица за маркетингови и рекламни цели.

Администратор на интернет страницата на ГРУПАТА „ПИРИН ТЕКС” е:

„Пирин-Текс” ЕООД
ул. „Индустриална” № 28
2900 гр. Гоце Делчев
България Telefon: +359 751 98402
E-Mail: info@pirintex.com
Управители: Бертрам Ролман, Томас Шпендел
Регистрация: Агенция по вписванията
ЕИК: 811131069
Регистрационен номер по ДДС: BG811131069

Общата координация и контролът на мерките за защита и съхраняване на данни се извършва от:

„Пирин-Текс” ЕООД
ул. „Индустриална” № 28
2900 гр. Гоце Делчев
България Telefon: +359 751 98402
Управители: Бертрам Ролман, Томас Шпендел
Регистрация: Агенция по вписванията
ЕИК: 811131069
Регистрационен номер по ДДС: BG811131069

2. Как събираме и обработваме личните Ви данни и защо са ни необходими Вашите данни?

Ние събираме и обработваме лични данни на потребителите на сайта ни, само дотолкова, доколкото това е необходимо да предоставим функционираща уебстраница.

Обработването на данните става само след получаване на предварителното съгласие на потребителя. Той може да оттегли по всяко време съгласието си, като натисне бутона за отписване, разположен в края на полученото електронно съобщение. Изключение са случаите, когато получаването на предварително съгласие е невъзможно по обективни причини и обработването на данните е позволено по силата на законови разпоредби.

Доколкото сме получили съгласието на потребителя, правното основание за обработването на личните данни е член 6, алинея 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016 / 679 (GDPR).

Правното основание за обработването на лични данни, необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, е член 6, ал. 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Това важи и за операции по обработване, които са необходими за изпълнението на мерки преди сключването на договор.

Ако обработването е необходимо за целите на законните интереси на нашето предприятие или на трето лице, над които не стоят интересите и основните права и свободи на субекта на данните, правното основание за обработването е член 6, алинея 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016 / 679 (GDPR).

2.1. Предоставяне на сайта и създаване на лог-файлове(Server-Log-Dateien)

При всяко извикване на нашата интернет страница системата ни автоматично регистрира данни и информация от системата на извикващия компютър.

При това се събират следните данни:

 1. информация за типа браузър и използваната версия;
 2. операционната система на потребителя;
 3. интернет доставчика на потребителя
 4. IP адресът на потребителя;
 5. датата и часът на посещението;
 6. уебстраници, които се извикват от системата на потребителя през нашата уебстраница.

Не се предприема обвързването на тези данни с данни от други източници.

Правното основание за временното съхраняване на данните и лог файловете е член 6, алинея 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016 / 679 (GDPR).

Временното съхраняване на IP адреса в системата е необходимо, за да се направи възможно сайта да се предостави на компютъра на потребителя. За целта IP адресът на потребителя трябва да се съхрани за времетраенето на сесията.

Съхранението в лог файлове е необходимо, за да са осигури функционирането на сайта. Ние използваме посочените по - горе протоколни данни за статистически цели - обхват, начин на ползване на сайта и предоставените услуги, за оптимизиране на интернет страницата и за гарантиране на сигурността на нашите информационни системи, без да ги обвързваме с Вас или други профили. На база на тази информация може да предоставяме персонализирани съдържания и да анализираме трансфера на данни, да откриваме грешки и да отстраняваме същите с цел подобряване на обслужването на интернет страницата. Тези данни не се подлагат на анализ за маркетингови цели.

Данните се изтриват, щом отпадне необходимостта от постигането на целта на събирането им. В случая на събирането на данни за предоставянето на сайта този момент настъпва, когато приключи съответната сесия.

Когато данните се съхраняват в лог файлове, те се изтриват най-късно след седем дни. Възможно е съхранение и след този срок. В този случай IP адресите на потребителя се изтриват или видоизменят, така че да не могат да бъдат обвързани с клиента, осъществил извикването.

Събирането на данни за предоставянето на интернет страницата и съхранението на данни в лог файлове е абсолютно необходимо за поддържането на сайта. Следователно потребителят не разполага с възможност за отказ.

2.2. Използване на „бисквитки“

Когато за първи път посетите нашият сайт на екрана ще се появи текст: „Този сайт използва бисквитки”.

„Бисквитката" е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения.

Ние използваме бисквитки, за да направим сайтът ни по – ефективен, по – сигурен за потребителите, както и за да улесним ползването му. Някои елементи от интернет страницата ни се нуждаят от идентифициране на браузъра, от който е осъществено извикването, и след смяната на страницата. В този случай не се събират лични данни.

За да оптимизираме нашата страница използваме временни бисквитки. Временните (сесийни) бисквитки са краткотрайни бисквитки, които се използват само по време на Вашата сесия. Те се изтриват веднага след като затворите браузъра си (или можете да изберете да ги изтриете по-рано).

В ограничена степен използваме също и постоянни бисквитки. Те са дълготрайни бисквитки, които остават на устройството ви за определен период от време, преди да изтекат или докато ги изтриете. Тяхната продължителност може да бъде от 1 месец до 10 година.

"Бисквитките" на Google Анализ са аналитични "бисквитки"/"бисквитки" за представянето, които ни позволяват да събираме анонимна информация за това как посетителите използват уеб сайта ни. Тези "бисквитки" могат да ни кажат как много от посетителите използват нашия уебсайт, времето и продължителността на ползване, както и да предоставят информация за начина, по който посетителите навигират в уеб сайта. Тази информация ни помага да подобряваме начина на работа на уеб сайта ни. Информацията е анонимна и не съдържа никакви лични данни.

Правното основание за обработването на лични данни с оглед на използването на технически необходими „бисквитки“ е член 6, алинея 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016 / 679 (GDPR).

Правното основание за обработването на лични данни с оглед на използването на „бисквитки“ с цел анализ при получено съгласие за това от потребителя е член 6, алинея 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016 / 679 (GDPR).

„Бисквитките“ се запаметяват на компютъра на потребителя и оттам се предават на нашият сайт. Ето защо, като потребител имате пълния контрол върху използването на „бисквитките“. Чрез промяна на настройките във Вашия интернет браузър можете да деактивирате или ограничите прехвърлянето на „бисквитки“. Вече запазени бисквитки могат да бъдат изтривани по всяко време. Това може да става и автоматично. Ако деактивирате „бисквитките“ за нашата интернет страница, използването в пълен обем на някои от нейните функции вече евентуално няма да е възможно.

Може да избегнете запаметяването на бисквитките чрез настройка на вашия браузер. С настоящето Ви указваме, че в този случай Вие бихте могли да ползвате по-голямата част от настоящата страница. Вие можете по този начин да ограничите обхващането на данните и бисквитките от Гугъл както и преработката, ако активирате и инсталирате наличният браузер -Plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

2.3.Формуляр за контакт и имейл

Потребителите на нашия сайт могат да се свържат с нас по електронен път чрез:

А) Формуляр за контакт

В случай че потребителят се възползва от тази възможност, посочените в маската за въвеждане данни ни се предават и запаметяват.

В момента на изпращането на съобщението се запазват също така и следните данни:

 • - дата и час на регистрацията;
 • - използван браузър;
 • - операционна система.

Обработването на посочени в маската за въвеждане лични данни ни служи единствено за реализирането на контакта.

Другите обработвани по време на процеса на изпращане лични данни служат за предотвратяването на злоупотреба с формуляра за контакт и за гарантирането на сигурността на нашите информационни системи.

Достъп до предоставените данни имат само служителите, които имат право на такъв достъп при изпълнение на служебните си ангажименти. Достъпът до базата данни с цел ограничаване на неправомерно използване на данните е защитен посредством определяне на нива на достъп и пароли.

Б) Имейл

При желание за връзка можете да използвате и предоставения имейл адрес. В този случай се запазват предадените с имейла лични данни на потребителя.

Предоставените чрез формулярът за контакт или по имейл лични данни на потребителя не се прехвърлят на трети лица. Данните си използват единствено за обработката във връзката с установяването на контакт.

Правното основание за обработването на данните при наличието на получено съгласие от потребителя е член 6, алинея 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016 / 679 (GDPR).

Правното основание за обработването на данните, получени с изпращането на имейл, е член 6, алинея 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016 / 679 (GDPR).

Ако с контакта по имейл се цели сключването на договор, то допълнително правно основание за обработването е член 6, алинея 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016 / 679 (GDPR).

Данните се изтриват, щом отпадне необходимостта от постигането на целта на събирането им. Моментът за изтриването на личните данни в маската за въвеждане на формуляра за контакт и на тези, изпратени ни по имейл, настъпва, когато бъде прекратена съответната комуникация с потребителя. Комуникацията е прекратена, когато по обстоятелствата може да се съди, че разглежданият случай е окончателно изяснен. Допълнително събраните в хода на процеса на изпращане лични данни се изтриват най - късно след три месеца.

Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни. В случай че потребителят установи с нас контакт по имейл, той може по всяко време да възрази срещу съхраняването на неговите лични данни. В този случай комуникацията няма да може да бъде продължена. Можете да ни информирате и писмено за това, че оттегляте съгласието си и възразявате срещу съхраняването, на следния имейл адрес info@pirintex.com. Тогава всички запаметени в рамките на установяването на контакт лични данни ще бъдат изтрити.

2.4. Ползване на Online-портал за кандидатстване за отворени позиции

Вие може да кандидатствате за обявени свободни позиции чрез секцията „отворени позиции”: https://www.pirintex.com/otvoreni-pozicii и да ползвате в тази връзка предоставените Ви он-лайн услуги. По този начин ние получаваме Ваши лични данни, които се съдържат във формуляра за кандидатстване като: трите имена, пол, адрес, дата на раждане, образование, професия, текуща месторабота, курсове, допълнителна квалификация, чужди езици, компютърна грамотност, както и други предоставени ни в тази връзка информации за Вас като автобиография или снимка.

Процесът по обработката на личните ви данни при регистриране чрез нашият портал за кандидатстване е необходим с оглед получаването, провеждането и развитието на предоставената от портала за кандидатстване услуга.

Всички предоставени от Вас във връзка с кандидастването за определена позиция лични данни се обработват от нас поверително и само за нуждите на процеса на кандидатстване и за вземането на решение. Достъп до личните данни имат само служителите, които имат право на такъв достъп при изпълнение на служебните си ангажименти. Достъпът до базата данни с цел ограничаване на неправомерно използване на данните е защитен посредством определяне на нива на достъп и пароли.

По всяко време може да изискате прекратяване обработката на личните ви данни, с изпращане на е-майл до info@pirintex.com.

3. Предаване на лични данни на трети лица

Бутон за споделяне в социалните медии
Плъгините за споделяне в социалните медии обикновено водят до това, че всеки посетител на дадена страница се регистрира от тези услуги с неговия IP адрес и се протоколира по-нататъшното му поведение по отношение на браузъра. Това може да се случи дори и без да задействате бутона. За да го предотвратим, ние използваме метода Shariff. По този начин нашият бутон за споделяне в социалните медии установяват директна връзка между Вас и социалната мрежа едва когато кликнете върху съответния бутон. Ако вече сте регистриран влизането във Facebook и Google+ става без отварянето на нов прозорец.

Facebook
Нашият сайт използва плъгини на социалната мрежа на Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, САЩ. Методът Shariff обаче позволява на Facebook да узнае Вашия IP и това, че сте посетили страницата ни, едва след като задействате бутона. Ако си послужите с плъгин, докато сте в профила си във Facebook, Facebook може да свърже използваното от Вас съдържание с Вашия потребителски профил.

В този случай до нас не достига информация, а следователно нямаме и контрол по отношение на евентуалното събиране и обработване на Вашите данни от Facebook. По-подробна информация ще намерите в декларацията за защита на личните данни на Facebook на адрес de-de.facebook.com/policy.php.

Google maps
Тази интернет функция използва картовия софтуер Google Maps на Google Inc. Чрез използването на тази уебстраница изразявате съгласието си евентуално автоматизирано събираните данни от Google и неговите представители да бъдат регистрирани, обработвани и използвани. Условия за ползване на Google Maps. По-подробна информация за целите и обхвата на събирането на данни и на тяхното преработване от Google ще намерите на тази информационна страница.

Анализ на страници с Google Analytics
Този сайт използва услугата „Google Analytics“, която се предлага от Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ) за анализа на използването на уебстраниците от потребителя.

Услугата използва „бисквитки“ – текстови файлове, които се съхраняват на Вашето крайно устройство. По правило събраната от „бисквитките“ информация се изпраща на сървър на Google в САЩ, където се запаметява. Тази уебстраница си служи с анонимизиране на IP адресите. В рамките на държавите-членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство IP адресът на потребителя се скъсява. Това скъсяване прави невъзможно свързването на IP адреса с Вашата личност. Операторите на уебстраниците сключват споразумение за обработване на данни с компанията Google Inc., в рамките на което с помощта на събраната информация тя прави анализ на използването на уебстраниците и на активността при използването им, като предоставя услуги, свързани с използването на интернет.

Можете да изключите събирането на данни от Google Analytics като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.На компютъра Ви ще бъде създадено Opt-Out-Cookie (бисквитка за отказ), което предотвратява бъдещето събиране на данните ви, когато посетите тази страница.

Подробности за това как се събират и обработват данни от Google можете да намерите на следния линк: www.google.com/policies/privacy/partners/.Допълнителна информация относно използването на данни от Google може да намерите на:

Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de адрес) на Google Inc., както и нейното използване от Google Inc. Следният линк ще Ви отведе към съответния плъгин: tools.google.com/dlpage/gaoptout

4. Какви са Вашите права относно личните Ви данни?

Ако се обработват Ваши лични данни, имате право да получите информация за съхранените за Вас данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016 / 679 (GDPR). Можете да се свържете с администратора на сайта, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Когато групата „Пирин-Текс” обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили. (член 20 от Регламент (ЕС) 2016 / 679 (GDPR)

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. (член 16 от Регламент (ЕС) 2016 / 679 (GDPR)

Ако са налице законовите предпоставки, можете да изискате заличаване или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу обработването (членове 17, 18 и 21 от Регламент (ЕС) 2016 / 679 (GDPR)

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни. Ако желаете да упражните правата си, посочени по-горе, групата „Пирин-Текс” ще провери дали са изпълнени законовите предпоставки за това.

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни от групата „Пирин-Текс”, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора на сайта.

5. Защита на данните. TLS-криптиране

Ние се грижим максимално за сигурността на Вашите данни в рамките на действащото законодателство за защита на личните данни и технически възможности. (чл. 32 от Регламент (ЕС) 2016 / 679 (GDPR)

Вашите данни се прехвърлят при нас в криптиран вид. От гледна точка на сигурността и защитата на преноса на поверителни съдържания (запитвания, молби за работа и др.), които Вие ни изпращате като потребител, нашият сайт използва TLS-криптографски протоколи. Може да разпознаете криптираната връзка, ако адресният ред на Вашият браузер се промени от “http://” на “https://” и отпред се появи символ (има защита). Когато е активирано TLS-криптиране, изпратените ни от Вас данни не могат да бъдат прочетени от трети лица.

6. Предоставяне на данни на трети лица

Предоставените от Вас данни се използват единствено в рамките на групата „Пирин-Текс” и за целите, за които са предоставени. Групата „Пирин-Текс” не предоставя данни на трети лица освен когато това се изисква по силата на изрични разпоредби на закон, например за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност.